» Zapytanie Ofertowe 1/2018 – Informacja o wyniku postępowania
LOT Białowieża


Zapytanie Ofertowe 1/2018 – Informacja o wyniku postępowania

Hajnówka, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie e-platformy wraz z zakupem hostingu portalu i domeny oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi e- platformy w ramach projektu nr RPPD.08.06.00-20-0071/17 pt. „E-platforma w regionie Puszczy Białowieskiej”.

Zamawiający – Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” informuje, że w w/w postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie przez firmę sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 39 975,00 zł brutto, spełnia warunki określone w zapytaniu i otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.

Ponadto Zamawiający informuje, że na w/w zadanie zostały złożone oferty przez:

 1. EMBIQ Sp. z o.o., ul. Kunickiego 82, 20-412 Lublin, która otrzymała 38,24 punktów
 2. DEVCOMM ICT, ul. Aleja Warszawska 102/4, 20-824 Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 23 marca 2018 r.

Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Białowieskiej”

ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 43 81

biuro@lot.bialowieza.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

na wykonanie i wdrożenie e-platformy wraz z zakupem hostingu portalu i domeny oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi e-platformy w ramach projektu nr RPPD.08.06.00-20-0071/17 pt. „E-platforma w regionie Puszczy Białowieskiej”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

        I.            Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, dopuszcza jednocześnie korzystanie przez oferentów z zasobów podmiotów trzecich w realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

      II.            Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu i wdrożeniu e-platformy wraz z zakupem hostingu portalu i domeny oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi e-platformy.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie e-platformy zgodnie ze Specyfikacją funkcjonalności e-platformy do zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z zakupem hostingu portalu i domeny.

Wykonawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie dla 16 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu administrowania platformą. Szkolenie powinno odbyć się w Hajnówce. Zamawiający powinien zapewnić salę i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji obejmującej nieodpłatne usuwanie błędów i awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, gwarantowany czas reakcji Wykonawcy to 12 godzin od zgłoszenia przez administratora portalu. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia we wskazanym czasie, Wykonawca przedstawi  realny czas usunięcia awarii, dokładając wszelkich starań, by awaria została usunięta jak najszybciej.

Wykonawca zapewni wsparcie online w wymiarze min. 2 godz. miesięcznie. W zakresie wsparcia Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu przez 12 miesięcy wsparcie w zarządzaniu serwisem www. Usługa ta będzie realizowana w godzinach pracy biura „Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej”.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do platformy z dniem przyjęcia wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w zakresie funkcjonalnym autorskich modułów Wykonawcy.

 1. Kod CPV

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

80511000-9 Usługi szkolenia personelu

    III.            Termin realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia do dnia 3 września 2018 r.

Termin podpisania bezusterkowego protokołu z wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia – do dnia 6 września 2018 r.

    IV.            Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wiedza i doświadczenie

Ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch usług dotyczących wykonania platformy/strony internetowej o stopniu dojrzałości 3, które zostały wdrożone i funkcjonują w Internecie. Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Wykaz doświadczenia w zakresie tworzenia platform, stron internetowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

      V.            Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium oceny ofert:

Całkowita cena oferty – waga 100%

Sposób oceny ofert:

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

 

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za oferowaną cenę całkowitą

Cn – najniższa cena całkowita zaoferowana w postępowaniu

Cb – całkowita cena zaoferowana w ofercie badanej

    VI.            Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 4. Do oferty należy załączyć:

a)      Wykaz doświadczenia w zakresie tworzenia platform, stron internetowych, o którym mowa w punkcie IV.1

b)      Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

  VII.            Termin, sposób i miejsce złożenia oferty

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta do Zapytania ofertowego nr 1/2018.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:

a)      okoliczności siły wyższej;

b)      zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;

c)       otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany.

    IX.            Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia

Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Barbara Dmitruk pod adresem mailowym: biuro@lot.bialowieza.pl lub pod numerem telefonu: 660 517 804 (kontakt w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30).

      X.            Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie przewiduje środków odwoławczych dla uczestników zamówienia od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełniania kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków zamówienia, anulowania postępowania lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 3. Płatność związana z zakończeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury na podstawie bezusterkowego protokołu z wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty oraz wyda komunikat na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności. Jeżeli ze względu na zakres wprowadzonych zmian jest to konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja funkcjonalności e-platformy do zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia w zakresie tworzenia platform, stron internetowych

 

Zapytanie Ofertowe 1/2018 na wykonanie i wdrożenie e-platformy wraz z zakupem hostingu portalu i domeny oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi e-platformy w ramach projektu RPPD.08.0600-20-0071/17 pt. Platforma w regionie Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

1. Specyfikacja funkcjonalności

2.Wzór Formularza Ofertowego

3. Oświadczenie 

4.Wykaz doświadczenia

Pytania i odpowiedzi do zapytania

pytania i odpowiedzi 2