» ZAPYTANIE OFERTOWE
LOT Białowieża


ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej netto równowartości 30 000 euro, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w przedmiocie zamówienia:

opracowanie Analizy wykonalności projektu dla zadania polegającego na zakupie i wdrożeniu e-platformy do zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje opracowanie Analizy wykonalności projektu dla zadania polegającego na zakupie i wdrożeniu e-platformy do zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej. Projekt ten ubiega się o dofinansowanie w ramach naboru nr 10/2017/EFRR ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD, Cel szczegółowy II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Przedsięwzięcie P-II.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD na operacje z zakresu: typ projektu nr 6:  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Nr naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-018/17). Informacje o naborze: http://lgd-puszcza-bialowieska.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-10-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-102017efrr/

Dokument powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (w załączeniu) oraz ogłoszeniem o naborze wniosków.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie koncepcji portalu internetowego zawierający opis technologii i wykaz funkcjonalności e-portalu jako elementu Analizy wykonalności projektu.

Cztery (4) egzemplarze Analizy wykonalności należy przekazać Zleceniodawcy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z edytowalnymi plikami źródłowymi (np. płyta CD), w tym także z arkuszami kalkulacyjnymi zawierającymi otwarte, edytowalne formuły.

II. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.06.2017 r.

III. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną całkowitą brutto.

IV. Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • termin ważności oferty,
  • cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną do reprezentacji osobę. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Forma i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.06.2017 r. r. do godz. 15.30 w jednej z następujących form:

  • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”

17-200 Hajnówka

ul. 3 Maja 45

lub

  • pocztą elektroniczną (skan oferty) na adres: biuro@lot.bialowieza.pl

 

Prezes

Walentyna Pietroczuk

Załącznik:

Instrukcja wypełnienia wniosku