» O nas
LOT Białowieża


O nas

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” to stowarzyszenie zrzeszające samorządy, stowarzyszenia, fundacje, Białowieski Park Narodowy oraz podmioty branży turystycznej takie jak: biura turystyczne, obiekty gastronomiczne i noclegowe, właścicieli kwater agroturystycznych, osoby fizyczne i wiele innych – razem 55 członków. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej oraz:

 

  •     promocja regionu Puszczy Białowieskiej jako krainy atrakcyjnej turystycznie,
  •     integracja samorządów, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej ze szczególnym uwzględnieniem członków LOT „Region Puszczy Białowieskiej”,
  •     kreowanie pozytywnego wizerunku regionu poprzez identyfikację lokalnej marki i jej wizualizację,
  •     inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji,
  •     promocję atrakcji, obiektów, produktów i usług turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia,
  •     inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych,
  •     inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla regionu Puszczy Białowieskiej, modernizacja infrastruktury turystycznej,
  •     koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
  •     doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analizę,
  •     działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna, kulturalna oraz działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.


Postawione sobie cele zrealizujemy poprzez aktywną współpracę z regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami turystycznymi. Będąc członkiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bierzemy udział w prestiżowych targach branżowych, w trakcie których kładziemy nacisk na promocję ofert turystycznych członków. Zdając sobie sprawę ze stopnia cyfryzacji informacji, aktywnie promujemy region w Internecie. Dbamy o aktualność i rzetelność informacji udostępnianych na czołowych portalach turystycznych. Zajmujemy się obsługą ruchu turystycznego w regionie. Prowadzone przez nas Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej zajmuje się działalnością informacyjno – promocyjną. Ponadto, aktywnie wykorzystujemy fundusze UE, o które staramy się w celu poprawy rozwoju turystyki w regionie.

Poza działaniami proturystycznymi, wykraczającymi daleko poza granice regionu, aktywnie włączamy się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Podejmujemy szereg przedsięwzięć mających na celu promocję walorów kulturowych i przyrodniczych regionu wśród jego mieszkańców. Regularnie włączamy się w organizację imprez masowych mających na celu promocję regionu, ponadto sami podejmujemy wielość inicjatyw – organizujemy imprezy rekreacyjne oraz konkursy o tematyce regionalnej. Z uwagi na troskę o dalszy rozwój regionu, przy równoczesnej ochronie lokalnego dziedzictwa, jakim jest Puszcza Białowieska, stowarzyszenie przystąpiło w charakterze partnera do projektu ,,Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Projekt ma na celu wypracowanie kompromisu pomiędzy potrzebami mieszkańców a „potrzebami” puszczy.

Z inicjatywami, jakie podjęliśmy oraz planujemy zrealizować na rzecz rozwoju branży turystycznej w regionie w 2014 roku można zapoznać się tu. Gwarantem powodzenia inicjatyw jest jednak współpraca. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego też zachęcamy wszystkich do przystąpienia do stowarzyszenia. Członkostwo w LOT Region Puszczy Białowieskiej to gwarancja tańszej i zarazem skutecznej promocji. To także realny wpływ na kształtowanie ruchu turystycznego regionu.

 Członkowie LOT „Region Puszczy Białowieskiej”:

3 4 5 6